Ar y Gweill


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas, 2020:
Wedi ei ohirio oherwydd argyfwng COVID-19.

Ymaelodaeth:

» Ffurflen Ymaelodi ac Adnewyddu Aelodaeth

» Gorchymyn Archeb Sefydlog

 

Gwladus, cyfnither Gwenllian, yn lleiandy Six Hills ger Market Rasen:
Bwriedir rhoi gwybodaeth am Gwladus mewn man canolog yn y pentref. Mae pobl yr ardal yn arfer sôn am "Fedd y Dywysoges Gymreig".

Y Plant Coll - ai dros y môr y cawsant eu cludo o Gymru i Swydd Lincoln?
Mae'r Gymdeithas ati yn archwilio'r hanes.

Grwp lleol arfaethedig:
Awgrymwyd y gellid sefydlu grwp lleol Gwenllian, wedi'i seilio ar Sempringham, ar gyfer aelodau sydd yn byw mewn rhannau cyfagos o Loegr. A fyddech cystal â rhoi gwybod i'r Gwefeistr os oes gennych ddiddordeb mewn ymaelodi â'r grwp hwn?

 

Newyddion

2018: Dinistriwyd gan ddihirod, y gofeb lechen ar gopa’r Wyddfa yn y gwanwyn. Ond, trwy garedigrwydd Gary Eccleston, saer llechi o Brestatyn, lluniwyd a gosodwyd cofeb lechen newydd yn ei lle Medi 15, 2018. Rhoddwyd y llechen yn rhodd i’r Gymdeithas.

2019: Ddiwedd yr haf, achoswyd difrod, eto gan ddihirod, i’r plac llechen sy’n rhan o’r gofeb yn Sempringham. Penderfynwyd rhoi llechen Newydd yn ei lle a chomisiynwyd gary Ecclestion, yn dilyn ei lwyddiant yn llunio’r gofeb ar ben Yr Wyddfa, i wneud copi o’r llechen wreiddiol. Gobeithio y bydd hon yn ei lle yn gynnar yn 2020.

Newyddion Biwmares
Yn ddiweddar bu trafod yngl?n â phwy yw’r wraig a ddarlunnir ar gaead yr arch garreg a geir ym mhorth Eglwys y Santes Fair a San Niclas ym Miwmares. Daeth yr hanesydd Dr Madeleine Grey i annerch y Gymdeithas a chyflwyno darlith ar y testun hwn yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas yng Nghadeirlan Caerwrangon, 2016. Roedd yn amau'r farn mai Siwan, gwraig Llywelyn Fawr, yw’r ferch a gynrychiolir ar y caead gan fod y cerflun yn darlunio cyfnod hwyrach tua diwedd y 13eg ganrif. Hwyrach mai Eleanor de Montfort yw’r gwrthrych, mam Gwenllïan. Comisiynodd y Gymdeithas fwrdd gwybodaeth gan Janet Griffiths Elson, i’w osod ym mhorth yr Eglwys gerllaw’r arch garreg ac yn cynnwys y syniadau diweddaraf. Yn sgîl hyn cyhoeddwyd nod llyfr a cherdyn gwybodaeth. Gweler yr adran Nwyddau ar Werth.


WYNEB YN WYNEB Â BRAD
Mae'r gyfrol hir-ddisgwyliedig am rai o ddigwyddiadau tyngedfennol 1282, yn seiliedig ar nifer o lyfrynnau gan y diweddar Anthony Edwards, wedi cael ei hargraffu ac ar werth am £8.50 (+ £1.50 cludiant drwy'r post, neu £2 cludiant am anfon dau lyfr). Cyfieithiad gan gyn-gadeirydd y Gymdeithas yw'r gyfrol Gymraeg, ac mae'r gyfrol gyfatebol Saesneg 'Appointment With Betrayal', sef gwaith Mrs Janet Elson, hefyd ar werth am yr un pris.

I archebu eich copi/copïau, cysylltwch â ni.

[Hefyd ar werth yn Awen Meirion, Bala]

 

CYFLWYNO LLUN O'R PLAC SYDD AR GOPA'R WYDDFA I GWMNI RHEILFFORDD YR WYDDFA
Dydd Mercher 29 Ionawr, 2014, yn dilyn penderfyniad ym Mhwyllgor Gwaith y Gymdeithas yn ddiweddar, fe gyflwynodd y cyn-gadeirydd lun wedi ei fframio o'r plac sydd ar gopa'r Wyddfa i Mike Robertshaw, Uwch Reolwr Peiranyddol Cwmni Rheilffordd yr Wyddfa, gyda phecyn o daflenni gwybodaeth am y plac, fydd yn cael eu rhoi i bob un teithiwr fydd yn mynd ar a tren i'r copa.

Yn y llun gweler y cyn-gadeirydd yn cyflwyno'r llun i Mike Robertshaw yn ei swyddfa yn Llanberis.

 

Mae'n swyddogol! Mae Carnedd Uchaf bellach yn Garnedd Gwenllian!
(cliciwch yma am fwy o fanylion)

 

Yr Yw yn Six Hills
Mae Rob Evans, daearegydd ac aelod i'r Gymdeithas, wedi darparu gwybodaeth i'r Grwp Ymwybyddiaeth Goed Swydd Lincoln (TAG) am y 9 Ywen yn Six Hills ar Weundiroedd Swydd Lincoln. Honnir bod gan yr yw hyn gysylltiad â bedd Gwladus, cyfnither Gwenllian. Cynhwyswyd y wybodaeth hon, ynghyd â ffoto a llinlun yr yw, yn yr adran chwedlau mewn llyfr TAG ar '40 o Goed Arbennig Swydd Lincoln' a gyhoeddwyd ym mis Medi 2009. Diolch o galon i'r holl bobl leol sydd yn gofalu mor ffyddlon am y safle o'u gwirfodd!